<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE=65001%> Еднакви можности за сите <% str = request.QueryString("str") %> <% id = request.QueryString("id") %>
<% Dim strana strana = Request.QueryString("str") Select Case strana Case "1" %> <% Case "2" %> <% Case "3" %> <% Case "4" %> <% Case "5" %> <% Case "6" %> <% Case else %> <% End Select %>
страната најдобро се гледа со Mozilla Firefox 3.0 или понов и Internet Explorer 8.0 или понов, минимална резолузија 1280 x 768
© 2010 Сите права задржани. Дизајн: Пристоп МК